Beyond the limits- day 7

Beyond the limits- day 7

Úvod siedmeho dňa školenia Beyond the limits bol venovaný tzv. follow-up aktivitám. Školitelia sumarizovali doteraz realizované aktivity s otázkou ako pretaviť nadobudnuté kompetencie do lokálnych aktivít. Účastníkom boli poskytnuté základné vedomosti o projektovom manažmente. Naučili sa dizajnovať SMART vzdelávacie ciele, prispôsobovať svoje aktivity priamej cieľovej skupine a odhadnúť možné riziká spojené s ich realizáciou. Prostredníctvom skupinovej práce mohli účastníci navrhnúť základný rámec ich follow-up aktivity a prediskutovať ho s celou skupinou. Podpora zo strany školiteľov bola poskytnutá počas celého trvania aktivity. V nasledujúcom bloku účastníci zdieľali svoje vedomosti o programe Erasmus+ a Európsky zbor solidarity. Facilitátor sústredil pozornosť skupiny najmä na školenia – mobility pracovníkov s mládežou, mládežnícke výmeny, malé partnerstvá a projekty solidarity. Po bohatej diskusii a výmene skúseností sa účastníci pustili do dizajnovania spoločných projektov. Skupina sa rozdelila podľa tém a problémov, na ktoré mali nové aktivity reagovať. Po identifikácii potrieb jednotlivých partnerov sa účastníci snažili zvoliť vhodný program, pre podporu navrhovaných aktivít. Ako veľmi užitočná sa ukázala poskytnutá teória o tzv. strome problému a strome riešenia poskytujúca základnú stratégiu ako štrukturovať vzdelávací projekt pre mládež. Pri výbere aktivít boli účastníci pozvaný k zapájaniu metód a techník, ktoré im boli prestavené počas školenia.