Beyond the limits - day 3

Beyond the limits - day 3

Tretí deň školenia Beyond the Limits začal vymedzením základných čŕt a princípov neformálneho vzdelávania. Účastníci sa bližšie pozreli na Kolbov cyklus a Kolbove štýly učenia sa. Na podanie teórie boli využité aktivity, kde si účastníci mohli prvý krát vyskúšať prácu s lanom a zostrojiť núdzové nosidlo na prenos zraneného. Dôraz bol kladený na cyklus zážitkového učenia sa a jeho jednotlivé fázy. V poobednom bloku sa účastníci zoznámili s Belbinovou teóriou tímových rolí a vypracovali si individuálny test /Belbinov test tímových rolí). Vzdelávacie výsledky boli umocnené intenzívnou teambuildingovou aktivitou, pri ktorej boli účastníci pozvaní prekročiť svoju komfortnú zónu a čeliť stresovej situácii. Večerná reflexia bola ako zvyčajne zameraná na spôsoby akými vedia účastníci využiť nadobudnuté kompetencie vo svojej práci s mládežou.