Beyond the limits - day 2

Beyond the limits - day 2

Druhý deň školenia Beyond the Limits priniesol bližší pohľad na tému leadership. Úvodné aktivity boli venované zhodnoteniu momentálnej úrovne kompetencií účastníkov, ich pohľadu a skúsenostiam s témou. Po teoretických vstupoch prezentujúcich zručnosti a kvality efektívnych lídrov sme si priblížili niekoľko definícií a prístupov k vedeniu tímov /Situačná a Behaviorálna teória; John Alexander, Zručnosti efektívnych lídrov; Yvonne Roberts/ . Dôraz bol kladený najmä na kompetencie potrebné pre lídrov pracujúcich s mládežou. Nasledovali aktivity umožňujúce reflexiu účastníkov nad už nadobudnutými kompetenciami a kompetenciami kt. ešte potrebujú nadobudnúť pre prácu s mládežou. Poobedné aktivity boli venované úvodu do skupinovej práce a tímovej spolupráce. Nasledovalo zoznámenie sa s mestom Košice, prostredníctvom príjemného City questu. Účastníci v ňom mali v menších skupinkách plniť množstvo úloh, v ktorých interagovali s miestnym obyvateľstvom. Záverečná reflexia umožnila bližšie sa zamyslieť ako dizajnovať podobné aktivity pre mladých ľudí.